1. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT I DELS INTEGRANTS DEL PROJECTE.
La Masovera té com a objecte l’oferta d’immobles llur part propietària desitja mobilitzar a través de la masoveria urbana. La publicació d’aquests immobles en la pàgina web (www.lamasovera.org) tindrà com a finalitat trobar aquelles persones físiques o entitats públiques o sense ànim de lucre que vulguin disposar del dret d’ús de l’immoble a canvi de la realització de la reforma o rehabilitació d’aquest, ja sigui per a ús propi o, en cas que el contracte així ho permeti, per a oferir a tercers en lloguer assequible, social, d’emergència o en dret d’ús. Per a aquest fi, des de les diferents entitats i persones professionals titulars de la Masovera s’oferiran diferents serveis relacionats amb el procés de mobilització per a facilitar el bon funcionament d’aquest.
Són titulars de la Masovera les següents entitats/persones, les competències de les quals seran les mateixes i consistiran en la gestió i coordinació dels projectes que se situïn en els seus respectius territoris:

CARPE ESTUDI COOP. V.
F98991763
C/ Lope de Rueda 48, porta 2 46001 València

NÚRIA DOMINGO GALLEGO
39911012D
Apt. de Correus: 1014, 43205 Reus (Tarragona)

OBRINT PORTS SCCL
F67204842
C/Cavallers 9 4-2, 25002 Lleida

UNDOS ARQUITECTURA
E55372643
Carretera Palamós , 91, 17462 Bordils (Girona)

El propòsit del projecte, i conseqüentment del tractament de les dades personals és la posada en contacte de dues parts i l’oferta per part dels socis i responsables/encarregats del tractament dels seus serveis relacionats inherentment amb el projecte, la reforma/rehabilitació d’immobles a canvi del dret d’ús d’aquestes.

En signar el present consentiment informat la persona signant accepta:
Que les seves dades seran tractades pels socis corresponents a la localitat on resideix personalment o on radiqui l’immoble respecte del qual se sol·licita l’alta en la plataforma.
Que les seves dades seran tractades per a oferir-li els serveis objecte de la plataforma.
Que les seves dades seran cedides als altres usuaris de la plataforma en el cas que s’arribi a establir el vincle d’interès a subscriure el contracte entre totes dues parts.
Rebre informació sobre els serveis que presten els socis en relació al projecte.
La cessió de les seves dades a tercers proveïdors, necessaris per a la prestació del servei contractat.

2. OBJECTIU, PROPÒSIT DEL TRACTAMENT I DURADA DEL MATEIX
Gestionamos les seves dades personals per a poder prestar-li el servei per al qual ha estat creada la plataforma, i els que ens pot sol·licitar a través d’aquesta. Aquestes dades personals poden ser:
Dades sobre l’immoble: adreça postal, referència cadastral, tinença, estat de conservació, superfície, any de construcció, càrregues econòmiques sobre l’immoble, fotografies, nota simple i estudis de l’immoble
Dades sobre la part propietària: tipus de persona (física, jurídica, pública), nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, voluntats i necessitats sobre l’immoble
Dades sobre la part sol·licitant: tipus de persona (física o jurídica), forma jurídica, nom de l’entitat o nom, cognoms i edat de les persones que componen la unitat de convivència, número de telèfon i correu electrònic, voluntats i necessitats sobre l’immoble, capacitat econòmica per a la rehabilitació, ajudes i finançament sol·licitades

Si contracta algun dels següents serveis, ens podrem posar en contacte través dels mitjans de contacte que s’hagi indicat:
Aixecament de plànols
Estudi urbanístic
Sessió fotogràfica de l’immoble
Valoració de les obres
Càlcul del temps d’execució i de contracte
Cerca activa d’entitats masoveras
Suport en la difusió de l’immoble
Acompanyament en la preselecció de les persones sol·licitants
Redacció del contracte de masoveria
Seguiment d’obra
Redacció de projecte arquitectònic i pressupost d’obra
Tramitació de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic
Assessorament energètic
Acompanyament per a la formació d’una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús

La seva participació durarà tot el temps de la seva alta en la plataforma, en els contractes successius que dimanen amb els diferents col·laboradors es regirà amb el termini que s’estipuli a aquest efecte per a cada cas individual.

3. BASE LEGAL / LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les bases legals que ens permeten el tractament de les seves dades de caràcter personal són les següents:
El consentiment informat que hauràs de donar donant-te d’alta en la nostra plataforma, consentiment expressament al fet que puguem oferir i prestar els serveis indicats en el punt anterior.
Relació contractual: és quan se sol·licita algun dels serveis que s’ofereixen a través de la nostra plataforma, encara que aquests siguin gratuïts.
Interès legítim per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el recobrament de les quantitats degudes en el seu cas. Si és el representant o persona de contacte d’un Anunciant Professional, tenim un interès legítim a romandre en contacte amb l’entitat a la qual prestem els nostres serveis.
Obligació legal, fins i tot en el cas que sigui retirat el consentiment per al tractament dels legals, en el cas d’existir obligació legal de conservació es podran tractar les dades únicament per aquest motiu.

4. A qui podran ser cedides les dades.
Es podran comunicar les dades a tercers únicament amb el propòsit de donar compliment als serveis sol·licitats pels interessats i a les següents persones i/o entitats:
A les persones físiques o entitats públiques o sense ànim de lucre que hagin emplenat el formulari de sol·licitud pel seu interès a ser part masovera de l’immoble anunciat en la plataforma
A les altres persones titulars de la Masovera quan s’hagin sol·licitat algun dels serveis que ofereixen
A Jutjats i Tribunals o Administracions Públiques en cas d’haver d’atendre qualsevol requeriment legal
Podran tenir accés a les dades de caràcter personal els prestadors de serveis de la plataforma que estiguin encarregats del tractament, incloent als que presten serveis de tecnologia d’enviament, recepció de documentació i les eines de suport per a mesurar el funcionament de la Web

Pots sol·licitar més informació sobre els destinataris de les dades enviant un correu electrònic a l’adreça dades@lamasovera.org, indicant el tractament o l’ús concret sobre els destinataris del qual.

5. DRET DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT
Els usuaris de la plataforma poden retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències negatives per a vostè. Si retira el seu consentiment, pot decidir si les dades utilitzades fins a aquest moment han d’esborrar-se o si es poden continuar utilitzant després d’haver-los convertit en anònims (p. ex., eliminant les dades de la informació identificativa, inclòs el codi, perquè resulti impossible tornar a identificar-los).

6. INFORMACIÓ NECESSÀRIA I ACTUALITZADA
En els formularis existeixen camps que són d’empleno obligatori sense els quals no podrem facilitar els nostres serveis. En donar-se d’alta, declara que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces.
Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, ha de comunicar-nos, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic:
dades@lamasovera.org

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, CONFIDENCIALITAT I TRASLLAT DELS RESULTATS
Tota la informació facilitada per Vostè serà tractada de forma estrictament confidencial.
Les dades seran utilitzades únicament pels socis de la plataforma o encarregats de tractament, tal com s’ha exposat en el punt 4.
Totes les dades s’arxivaran en els servidors dels diferents socis de la plataforma, emmagatzemant-se de tal manera les dades obtingudes en servidors segurs amb protecció d’accés i suport per separat, sota la responsabilitat del Responsable de dades (o encarregat de dades designat). A més, en la seva sol·licitud per escrit, les seves dades poden esborrar-se en qualsevol moment sense cap conseqüència negativa per a vostè.

8. DRETS DELS SUBJECTES DE LES DADES PERSONALS
Els interessats tenen els següents drets que poden exercir en qualsevol moment:
Dret d’accés a les dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme;
Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
Dret de supressió de les dades personals, quan això sigui possible i no impedit per exemple per imperatiu legal.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los bloquejats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició al tractament de les dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim.
Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que habiliti el seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el consentiment informat.
Dret a revocar el consentiment atorgat.

Aquests drets podran ser exercitats en qualsevol moment i de manera gratuïta enviant la sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic:
dades@lamasovera.org

Vostè té el dret de presentar una queixa davant l’autoritat de supervisió.

9. INFORMACIÓ DE CONTACTE
Si té alguna pregunta, inquietud o queixa sobre aquest estudi / recerca, els seus procediments, riscos i beneficis, o si desitja optar per no participar en l’estudi o fer ús de qualsevol altre dret reconegut per R (UE) 679/2016, Posi’s en contacte amb el responsable de dades (o l’encarregat de tractament de dades designat):
dades@lamasovera.org